Synt

Platekontrakt

Det er store variasjoner i hvordan en platekontrakt ser ut og hva den innebærer.

Her forklarer vi de vanlige typene kontrakter og de vanligste punktene i en norsk platekontrakt.

Hvilke typer finnes det og hva er vanlige punkter?

Av Tore Østby og Maren Skaskiewicz

I samarbeid med

Gramart og FONO

Sist oppdatert: 25. september, 2023

Intro

Denne guiden er skrevet av Tore Østby og Maren Skaskiewicz i GramArt, i samarbeid med Leif Haaland i Musikkontoret MØST og Marte Gravem Isaksen i Musikkontoret.

Tore foto Eva Rose

Tore Østby er seniorrådgiver i GramArt.
Foto: Eva Rose

Maren foto Eva Rose

Maren Skaskiewicz er advokatfullmektig i GramArt.
Foto: Eva Rose

Hva er en platekontrakt?

En platekontrakt er en avtale mellom plateselskap og artist, eventuelt mellom to selskap. Formålet med kontrakten er at artisten får hjelp fra et plateselskap til å gi ut og markedsføre musikk, mot at plateselskapet får en andel av salget.

Det finnes flere ulike typer platekontrakter. Den tradisjonelle platekontrakten, der selskapet finansierer, tilrettelegger og eier rettighetene til innspillingen, kalles ofte artist- eller innspillingsavtale.

I tilfeller der plateselskapet ikke eier rettighetene til innspillingen, kan man inngå en lisensavtale. Det betyr at plateselskapet lisensierer eller leier retten til å gi ut og utnytte innspillingen i en begrenset tidsperiode. Man kan også inngå distribusjonsavtale.

Det forekommer også mer omfattende avtaler, som inneholder mer enn bare «plateselskap-delen», eksempelvis artistmanagement, forlagsvirksomhet, merch og andre kommersielle samarbeid (for eksempel podcast, sponsorsamarbeid). Dette er rettigheter som normalt ikke er del av en platekontrakt, og vi går derfor ikke nærmere inn på dette i denne teksten.

Det er viktig å være oppmerksom på hvilke rettigheter man gir plateselskapet, og at man finner en balanse mellom plateselskapets økonomiske rettigheter og innsats.

I tillegg finnes det en uendelighet av mellomløsninger der partene i større eller mindre grad deler kostnader, inntekter og eierskap. Dette kalles gjerne hybridavtaler. Man bør søke å finne en rimelig balanse som kan gagne begge parter.

Denne guiden handler om artist- og lisensavtaler.

Artistavtale

I en artistavtale (kalles også innspillingsavtale) inngår artist og plateselskap et forpliktende samarbeid for en viss periode eller for bestemte utgivelser.

Artisten overdrar (gir fra seg) rettigheter til blant annet eksemplarfremstilling, spredning og salg av innspillingene, til plateselskapet. Overdragelsen er gjerne verdensomspennende, som betyr at plateselskapet får rettigheter til å gi ut innspillingen i hele verden. Formålet er å utnytte innspillingene kommersielt, altså tilby innspillingene for salg.

I en artistavtale er det selskapet som betaler for innspillingen og alle kostnadene knyttet til promotering, markedsføring og distribusjon. Selskapet eier normalt masterrettighetene etter slike avtaler.

Lisensavtale

I en lisensavtale er det artisten (eller artistens selskap) som har betalt innspilling og alle kostnader knyttet til dette, og som derfor eier masterrettighetene.

En lisensavtale innebærer at artisten lisensierer, altså leier bort, avgrensende rettigheter til innspillingen for en innspilling, til et plateselskap for en tidsbegrenset periode. Denne perioden er det som kalles for en lisensperiode.

Vanlig punkter i en platekontrakt

I de følgende kapitlene tar vi for oss de vanligste punktene eller bestemmelsene inkludert i en platekontrakt – enten det dreier seg om en artistavtale eller en lisensavtale.

Royalty

Plateselskapet tjener hovedsakelig penger på utgivelsene gjennom strømming eller platesalg, og en del av dette betales videre til artist. Det er også viktig å være oppmerksom på hvilke andre inntekter selskapet skal ha.

Andel av inntekter som skal utbetales til artist betegnes ofte som royalty.

Mislighold

Når en av partene i en avtale bryter med sine forpliktelser kalles dette for mislighold. Platekontrakter bør ha et eget punkt som sier hva som skal skje i slike situasjoner.

Som regel må man gi skriftlig beskjed om misligholdet til den parten som ikke gjør som avtalen sier. Vedkommende får som regel da muligheten til å fikse opp i misligholdet innen en bestemt frist og det vil da stanse ytterligere konsekvenser. Dersom parten ikke fikser opp i misligholdet så er det vanlig at den andre parten kan heve avtalen.

Om det er artisten som hever avtalen vil det gjerne stå spesifisert om rettighetene i avtalen tilbakeføres eller overføres til artisten. Dette reguleres ofte i platekontrakter med bestemmelser om opplysning om mislighold, tidsrom for korrigering av mislighold og adgang til å komme seg ut av avtalen og få tilbake rettigheter.

Hvem kan hjelpe meg?

Det finnes ulike maler til kontrakter hos organisasjoner og selskaper. Noen vil kalle dette en «standardkontrakt». Det er mulig å forhandle på alle typer kontrakter man blir presentert, selv om noen kaller den for standard.

Vi vil alltid anbefale at alle avtaler ses over av en jurist eller en annen ekspert på artistrelaterte problemstillinger. GramArt er en av organisasjonene som tilbyr gratis juridisk rådgivning til medlemmene, og de kan også hjelpe deg å tilpasse enkeltavtaler.

Gi oss tilbakemelding!

Dersom du oppdager feil, har kommentarer eller innspill, hører vi mer enn gjerne fra deg!

hei@musikkontoret.no

Forbehold

Vi jobber hardt for å levere innhold som til en hver tid er oppdatert og riktig. Det kan likevel hende at artikler på Musikkontoret.no inneholder feil og mangler.

I slike tilfeller står ikke Musikkontoret ansvarlig for eventuelle utfordringer eller problemer dette måtte forårsake.