Tillatelse til å avholde arrangement

Meldeplikt, søknader og tillatelser - dette må du huske på!

Skal du arrangere konsert på et sted hvor det ikke arrangeres konserter til vanlig, eller hvor du som arrangør ikke har en permanent tillatelse til å arrangere konserter i et allerede godkjent lokale?

I så fall må du sørge for å overholde eventuell meldeplikt og skaffe de nødvendige tillatelsene.

Av NKAs arrangørwiki

I samarbeid med

Norske konsertarrangører

Sist oppdatert: 18. mai, 2022

Intro

Noen ganger kommer en over et sted og tenker: «Her skulle det vært en festival». Nettopp derfor ender vi opp med festivaler og arrangement rundt omkring i Norge, også på de merkeligste steder. Som i nedoverbakker, på øyer ute i havgapet, på vidda og i skur ved elvekanten.

For å avholde et arrangement må en tenke på flere ting enn at det er fin utsikt eller en stor gressplen med plass til masse folk. Det holder ikke bare å ha lyst, en må også ha lov.

Denne guiden hjelper deg litt på veien mot de tillatelsene du må ha for å kunne arrangere noe på drømmelokasjonen, om det er i et allerede godkjent lokale eller i vill natur.

Norske konsertarrangører

Norske konsertarrangører (NKA) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for konsertarrangører. Medlemmene er festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus. NKA legger til rette for nettverksbygging og kompetansedeling i arrangørfeltet spesielt og i musikkfeltet generelt. Medlemmer tilbys blant annet kursing, juridiske tjenester, tilskuddsordninger, medlemstilbud og rådgivning. NKA har også en arrangørwiki tilgjengelig for sine medlemmer.

Besøk Norske konsertarrangører

Tillatelse fra utleier

Det er selvsagt viktig at du avklarer leie av lokale eller område med den som eier stedet.

I dialogen rundt dette vil det være naturlig å finne ut om lokalet allerede er godkjent som forsamlingslokale og hva som er godkjent publikumskapasitet.

Tillatelse fra politiet

Alle arrangementer på offentlig sted, eller som er allment tilgjengelig og kan medføre ordensproblemer skal meldes til politiet i god tid før arrangementsdato (senest 14 dager i forkant).

Større arrangementer «som åpenbart vil medføre behov for betydelige ferdselsreguleringer eller vakthold» er søknadspliktige.

Tips

Politiet har samlet en hendig oversikt over dokumentasjon du trenger, samt en enkel inngang til å finne ut hvilket politidistrikt du skal søke til, på sine nettsider.

Melding til brannvesenet

Brannvesenet er selvsagt spesielt opptatt av å forebygge brann, men har også ansvar for generell personsikkerhet.

Dersom arrangementet vil kunne påvirke brann- eller personsikkerheten i et lokale eller på et område skal det meldes til det lokale Brannvesenet.

Noen grunner til meldeplikt kan være:

Skjenkebevilling

For å kunne skjenke alkohol trengs det en bevilling (tillatelse) fra det offentlige.

Både politi og brannvesen kan kreve å få fremlagt skjenkebevillingen, dersom det skal serveres alkohol på arrangementet.

Ulike skjenkebevillinger

Det finnes i hovedsak tre ulike typer skjenkebevillinger.

Det er kommunen som innvilger skjenkebevillinger.

I tillegg til å sende inn mye av den samme dokumentasjonen som politiet og brannvesenet krever, skal det oppgis navn og personnummer på skjenkestyrer/skjenkeansvarlig og en stedfortreder. Begge disse må være over 20 år. Styrer/skjenkeansvarlig er ansvarlig for at skjenkingen foregår i overensstemmelse med alkoholloven og bestemmelser i denne.

Husk

Det er den organisasjonen, bedriften eller privatpersonen som har det økonomiske ansvaret for skjenkingen, altså inntekter og utgifter knyttet til skjenkingen, som skal stå oppført som søker på søknaden.

Melding til Mattilsynet

Messer og festivaler som selger mat skal i utgangspunktet melde fra om dette til Mattilsynet. Unntak er foreninger eller lignende som selger frukt og grønt, kaker, pølser, is, brus, steker vafler eller eksempelvis griller ferdigtilberedte hamburgere, ved et kortvarig lokalt arrangement.

Skillet mellom hvorvidt en er meldepliktig eller ikke kan synes noe uklart. Ta derfor gjerne kontakt med Mattilsynet for å forklare ditt arrangement og få avklart om dere er meldepliktige eller ikke.

Innhold i søknad

Søknad eller melding om arrangement til offentlige myndigheter bør inneholde:

Nyttige lenker