Etiske retningslinjer

Brak ønsker et åpent, mangfoldig og trygt kulturliv. Vi skal:

  1. Jobbe for bred representasjon i våre seminarer, kompetansehevende tiltak, og annen utad kommunikasjon.
  2. Være bevisst vår rolle som portvokter.
  3. Være en trygg samtalepartner. Våre ansatte har taushetsplikt på jobb.
  4. Være en nøytral part i konflikter som angår ulike deler av bransjen.

Kurs, seminarer, konferanser og møteplasser

Våre arrangement skal være trygge møteplasser for alle. Vi har derfor utviklet noen etiske retningslinjer for deg som deltar på kurs, konferanser og møteplasser, som mentor, eller på andre måter er tilknyttet Brak i ditt virke.

  1. Vær bevisst din rolle, posisjon og status. Ikke misbruk din makt ovenfor andre. Dette gjelder særlig personer med lite erfaring fra bransjen.
  2. Ha respekt for andres intimgrenser.
  3. Uønsket berøring, spredning av krenkende materiale o.l. skal ikke forekomme.
  4. Vis respekt for andres identitet og privatliv. Unngå bruk av krenkende begrep.
  5. Avklar om en situasjon er profesjonell eller privat, spesielt der det er glidende overgang mellom dag/kveldsarrangement, eller i situasjoner der alkohol serveres. Ikke utsett noen for drikkepress.
  6. Si ifra om du opplever eller ser seksuell trakassering. Brak har taushetsplikt. Blir du selv varslet om uønsket atferd, har du plikt til å behandle det seriøst.

Brak tok Balansemerket i 2021.

Vi har Balansemerket