← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til byomfattende ungdomsprosjekter og -festivaler

Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

Gjelder større byomfattende ungdomsarrangement enten i regi av ungdom/ungdomsgrupper eller av institusjoner som inkluderer ungdom i planlegging og gjennomføring.

Det kan søkes til

  • Festivaler
  • Konserter
  • Kurs
  • Andre kulturprosjekter
  • Internasjonal utveksling for kompetanse og inspirasjon

Verdt å merke seg

  • Skal være av nyskapende karakter og ha som formål å gi ny kompetanse eller innsikt i kulturelle uttrykk eller kulturopplevelser av høy kvalitet.
  • Det kan ikke søkes om tilskudd til samme prosjekt i samme prosjektfase fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune.