Tilbyder

Bergen kommune

Gå til søknaden

Søknaden

For større byomfattende ungdomsarrangement enten i regi av ungdom eller av institusjoner som inkluderer ungdom i planlegging og gjennomføring.

Det kan søkes til

  • festivaler
  • konserter
  • kurs
  • andre kulturprosjekter

Verdt å merke seg

  • prosjektet må være nyskapende og ha som formål å gi ny kompetanse eller innsikt i kulturelle uttrykk eller kulturopplevelser av høy kvalitet
  • det kan ikke søkes om tilskudd til samme prosjekt i samme prosjektfase fra flere tilskuddsordninger i Bergen kommune
  • søknadsfrist minst 4 uker før gjennomføring