Alle prosjekter

Etiske retningslinjer - Musikkontoret Nord

Musikkontoret Nord er medlem av Balansekunst og våre retningslinjer er utviklet i samarbeid med dem.

Vi ønsker et åpent, mangfoldig og trygt kulturliv og en kulturbransje fri for seksuell og annen trakassering.

Vi ønsker at all vår aktivitet og våre møteplasser skal være trygge for alle. Vi har derfor utviklet noen etiske retningslinjer for deg som deltar på kurs, konferanser og møteplasser, som deltar på andre av våre prosjektereller på andre måter er tilknyttet Musikkontoret Nord i ditt virke.

 1. Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming.
 2. Vi skal behandle alle med respekt og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
 3. Ha respekt for andres intimgrenser. Uønsket berøring, spredning av krenkende materiale o.l. skal ikke forekomme.
 4. Vi er bevisst vår rolle, posisjon og status. Ikke misbruk din makt ovenfor andre. Værsærlig oppmerksom på at personer med lite erfaring fra bransjener mer utsatt
 5. Vi avstår fra maktmisbruk, bruk av fysisk og psykisk vold mot andre mennesker, mobbing, trakassering, utfrysing og seksuell trakassering
 6. Avklar om en situasjon er profesjonell eller privat, spesielt der det er glidende overgang mellom dag/kveldsarrangement, eller i situasjoner der alkohol serveres. Ikke utsett noen for drikkepress
 7. I forbindelse med arrangementer, opplæring og kurs som retter seg mot barn og unge gjelder også følgende:
  • Bruk av rusmidler blant ledere/instruktører eller deltakere er forbudt.
  • Det tas hensyn til personvern ved fotografering og filming.

Varsling om brudd på etiske retningslinjer

Dersom man mistenker eller oppdager brudd på de etiske retningslinjene skal dette varsles til nærmeste leder/ansvarligi Musikkontoret Nord. Henvendelser skal behandles konfidensielt og med taushetsplikt.

Si ifra om du opplever eller ser seksuell trakassering. Musikkontoret Nord har taushetsplikt og behandler henvendelser konfidensielt. Blir du selv varslet om uønsket atferd, har du plikt til å behandle det seriøst.

Varsler skal under enhver omstendighet følges opp av mottaker, og på en måte som ivaretar både varsler og den/de det varsles mot. Ledelsen i Musikkontoret Nord forbeholder seg retten til på selvstendig grunnlag å utrede varslene på den måten man finner hensiktsmessig.