← Alle tilskuddsordninger

Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer

Tilbyder

Akershus fylkeskommune

Gå til søknaden

Mer info om ordningen

Ordningen skal bidra til å utvikle og styrke aktører og regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Akershus.

Det kan søkes til

  • klynge- og nettverkssamarbeid med mål om nyskaping, kompetanseheving og bransjeutvikling
  • pilotprosjekt (forprosjekt) for å utvikle nye løsninger eller tjenester knyttet til formidling, distribusjon og salg av kunstnerisk, kulturelt og kreativt innhold
  • arenaer og møteplasser for deling, kompetanseheving og nettverksbygging
  • mentorordninger rettet mot unge aktører og nyetableringer

Verdt å merke seg

  • det gis ikke støtte til innholdsproduksjon, ordinær drift, kulturarrangementer (konserter, forestillinger, turneer, utstillinger m.m.) eller forskning
  • virksomheter kan søke på vegne av et nettverk eller en etablert kulturnæringsklynge - søker må være en juridisk enhet, og ha forretningsadresse i Akershus
  • kompetansesentre, organisasjoner og aktører som har bransjeutvikling innenfor kulturell og kreativ næring i Viken som formål, kan søke tilskudd fra ordningen