← Alle tilskuddsordninger

Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur

Tilbyder

Møre og Romsdal fylkeskommune

Frister

Sett en påminnelse

Last ned.ics (iCal)

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskotsordninga gjeld tilskot til produksjon og til formidlinga av prosjekt, for aktørar og/eller aktivitetar i det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Møre og Romsdal fylke.

Det kan søkes til

 • produksjon og utvikling av åndsverk som eit publikum skal oppleve og/eller delta i.
  - produksjon og ferdigstilling av materiale
  - tilrettelegging og distribusjon
 • produksjon og formidling av lydopptak, konsertverksemd og komponering (til dømes innspeling og turné)
 • produksjon og formidling av scenekunst
 • manusutarbeiding og andre former for tekstproduksjon
 • produksjon og formidling av film
 • produksjon og formidling av visuell kunst, som til dømes foto, biletkunst, kunsthandverk, performance
 • samansette prosjekt som fell innanfor kategoriane nemnt ovanfor

Verdt å merke seg

 • det kan ikkje søkast støtte til pilot- og forprosjekt, kostnadar til teknisk bistand og utstyr og innkjøp av rekvisittar og seminar, studiereiser eller utgifter til kurs/utdanning
 • tildelinga kan maksimalt utgjere 50 prosent av det totale driftsbudsjettet. Dersom rapporten viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, kan tilskotet bli avkorta