← Alle tilskuddsordninger

Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur

Tilbyder

Møre og Romsdal fylkeskommune

Gå til søknaden

Søknaden

Tilskotsordninga gjeld tilskot til produksjon og til formidlinga av prosjekt, for aktørar og/eller aktivitetar i det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Møre og Romsdal fylke.

Det kan søkes til

 • Produksjon og utvikling av åndsverk som eit publikum skal oppleve og/eller delta i.
  - Produksjon og ferdigstilling av materiale
  - Tilrettelegging og distribusjon
 • Produksjon og formidling av lydopptak, konsertverksemd og komponering (til dømes innspeling og turné)
 • Produksjon og formidling av scenekunst
 • Manusutarbeiding og andre former for tekstproduksjon
 • Produksjon og formidling av film
 • Produksjon og formidling av visuell kunst, som til dømes foto, biletkunst, kunsthandverk, performance
 • Samansette prosjekt som fell innanfor kategoriane nemnt ovanfor

Verdt å merke seg

 • Det kan ikkje søkast støtte til pilot- og forprosjekt, kostnadar til teknisk bistand og utstyr og innkjøp av rekvisittar og seminar, studiereiser eller utgifter til kurs/utdanning
 • Tildelinga kan maksimalt utgjere 50 prosent av det totale driftsbudsjettet. Dersom rapporten viser at den reviderte rekneskapen er lågare enn budsjettert, kan tilskotet bli avkorta.